Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de BlendFest.

1 Definities
a. “De Organisatie:” de te Zoetermeer gevestigde Besloten Vennootschap Timeless Events B.V., alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, of elke andere bij de B.V. verbonden onderneming waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
b. “Bezoeker:” iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit terzake van het bijwonen van een door de Organisatie te organiseren Evenement, althans iedere natuurlijke persoon die zich op het Terrein bevindt.
c. “Entreebewijs:”het door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot een door de Organisatie georganiseerd Evenement.
d. “Evenement:” een door de Organisatie georganiseerd feest, waarbij diverse artiesten optreden.
e. “Terrein”: elke feitelijke plaats waar een Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen het Evenement gehouden wordt alsmede de daaraan grenzende openbare weg waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is.

2 Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Entreebewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van Entreebewijzen voor de Evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden.

2.2. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een Entreebewijs danwel betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2.3. Alle door de Organisatie danwel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Organisatie en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, danwel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Entreebewijzen door derden, waaronder begrepen de voorverkoopadressen

3 Toegangsbewijs en toegang event

3.1. Eenmaal gekochte Entreebewijzen worden niet door de Organisatie teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald.

3.2. Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs.

3.3. Toegang tot het Evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder. Personen die willen binnentreden, kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

3.4. De Entreebewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie.

3.5. Het is verboden de Entreebewijzen voor het Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de Entreebewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
Bij overtreding van dit verbod is de Organisatie gerechtigd de toegang tot het Evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de wederpartij te verhalen.

3.6. De Organisatie heeft het recht Bezoekers van het Evenement voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld of kan onmiddellijk verwijderd worden.

4 Verboden

4.1. Het is verboden de volgende zaken op het EvenementenTerrein mee te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen (waaronder - maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas) en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur, voor zichzelf of een ander mee te brengen naar - of in bezit te hebben op - de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een Evenement, op straffe van inbeslagname. Onder professionele fotoapparatuur wordt verstaan: Camera's met verwisselbare lenzen.
Digitale camera's, alsmede telefoons met camera mogen mee het festivalTerrein op. Niet mee mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere (geluids)opnameapparatuur. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. Een Bezoeker, die dit verbod overtreedt, kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

4.2. Registratie van het Evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

4.3. Het is niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis)dieren mee te nemen.

5 Voorbehoud weigering toegang event

5.1. De Organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement.

5.2. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de Organisatie een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de Organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder - maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).

6 Aansprakelijkheid

6.1. De Organisatie heeft alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen om een veilige en succesvol BlendFest te organiseren. De Bezoekers van het Evenement zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Organisatie, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel.
Aanwijzingen en verboden die Bezoekers onder andere (niet limitatief) moeten volgen zijn:
a) Bezoekers dienen gebruik te maken van de kluisjes voor het opbergen van de waardevolle spullen;
b) De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De Organisatie geeft de Bezoekers het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en/of gehoorbescherming te dragen;
c) Per 1 juli 2008 zijn de Evenementen welke door de Organisatie worden georganiseerd rookvrij. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisatie opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald;
d) Overmatig alcohol gebruik door Bezoekers is verboden.

6.2. De eventuele aansprakelijkheid van de Organisatie is in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijvoorbeeld - maar niet beperkt tot - gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan goederen van de Bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van andere Bezoekers, handelingen van de Organisatie, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de Organisatie.

6.3. Buiten de dekking van de verzekering is de Organisatie niet aansprakelijk.

6.4. De Organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan goederen.

6.5. De Organisatie zal ernaar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Echter door overmacht, waaronder de Organisatie mede verstaat ziekte en annulering door een artiest, is zij echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan.
6.6. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
6.7. In geval van overmacht in de ruimste zin deze woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, stroomstoring etc., heeft de Organisatie het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisatie hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.
6.8. Uitsluitend in geval van annulering zal de Organisatie het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten, aan de Bezoekers op hun verzoek restitueren.
Restitutie zal na een redelijke termijn echter uitsluitend plaatsvinden op vertoon van een geldig Entreebewijs na de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden, op de door de Organisatie aangegeven - middels de door haar bekend te maken kanalen.

7 Beeldregistratie

7.1. De Organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisatie of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. 7.2. De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voorzover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

8 Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.